aloldal_1
 

Az Autó Bid Kft. adatkezelési szabályzata és adatvédelmi nyilatkozata

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az Autó Bid Kft. az alábbi tájékoztatást ada.

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév: Autó Bid Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

(a továbbiakban: „Autó Bid Kft. vagy Adatkezelő”)
Székhely: 3042 Palotás, Bajcsy-Zsilinszky út 2.

E-mail: office@auto-bid.hu

Cégjegyzékszám: 12-09-009592


Az adatkezelés jogi szabályozása:

Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés c) pont,

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése,

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdése alapján az érintett személyes hozzájárulása.


Az adatkezelés a Felhasználó önkéntes és határozott hozzájárulása alapján történik.


Az Adatkezelési Szabályzat rendelkezésinek elfogadása a weboldal használatának feltétele.


Az Autó Bid Kft. EU-n kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

személyes adatokat nem továbbít.


Az érintett Felhasználó kérelmezheti az Autó Bid Kft-től a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, valamint azok helyesbítését.


A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintetett Felhasználó jogai:


  • megilleti a bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét,

  • az érintett kérheti a személyére vonatkozó, az Adatkezelő által kezelt adatokhoz történő hozzáférést, az adatok helyesbítését, valamint az adatkezelés korlátozását

  • az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos hozzájárulását visszavonhatja, ami nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét

  • a Szabályzatban szereplő elérhetőségen tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.


Az érintett Felhasználó panaszt a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi Hatóság, továbbiakban: Hatóság vagy NAIH) nyújthat be.

Az Adatkezelő a felhasználó által megadott személyes adatokat a felhasználó visszavonó nyilatkozatáig vagy törlési kérelméig kezeli.

Az Adatkezelő a felhasználó által megadott adatok esetében a felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 30 napon belül törli az adatokat. A Felhasználó által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja a Felhasználót. Ha a Felhasználó törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az Adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. A felhasználó ilyen irányú döntése alapján beérkezett megkeresés, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.

Az Adatkezelő nyilatkozik, hogy a GDPR 37. cikk 1 bekezdésében foglalt feltételek nem állnak fönn, így adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem kerül sor. A regisztráció során megadott személyes adatokat az Adatkezelő munkatársai kezelhetik.

A személyes adatok törlésére, módosítására vagy kezelésének korlátozására irányuló nyilatkozat beküldésének elérhetősége: office@auto-bid.hu

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

Az Autó Bid Kft. fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési szabályzatot a felhasználó előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

Fogalom meghatározások:

személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Adatvédelmi nyilatkozat:

A felhasználó jeled adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával kijelenti, hogy az Autó Bid Kft. Adatvédelmi szabályzatát megismerte, hozzájárul ahhoz, hogy az önkéntesen megadott személyes adatait Autó Bid Kft. az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának megfelelően tárolhassa, felhasználhassa.