Rendszám    Azonosító

 

 

Kilépés

Általános Szerződési Feltételek és Szolgáltatási szerződés

Az Autó Bid Kft. ( székhely: 3024 Palotás, Bajcsy-Zsilinszky út 2., cégjegyzékszám: 12-09-009592, adószám:25597488-2-12) segítséget nyújt pénzintézetek, pénzügyi vállalkozások, flottakezelők és egyéb gazdasági társaságok gépjárműveinek, eszközeinek bizományos formában történő értékesítésében.

Az értékesítési folyamat részeként az Autó Bid Kft.  vásárlási lehetőséget biztosít általa létrehozott internetes licitoldalon a vele szerződésben álló gazdasági társaságok részére szabályozott, transzparens, prudens és átlátható online licit keretében, valamint teljeskörű szolgáltatást nyújt az értékesítéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatások tekintetében.

A honlapon feltüntetett minden adat, információ, know-how az Auto-Bid Kft. szellemi tulajdonát képezi, ami jogvédelem alatt áll, így a honlap tartalmának másolása, közzététele, akár részbeni felhasználása az Autó Bid Kft. hozzájárulás nélkül tilos.

Az online rendszerbe feltöltött adatok elírásokat, pontatlanságokat tartalmazhatnak, melyekért az Autó Bid Kft. felelősséget nem vállal.

Jelen Licitszabályzat és Szolgáltatási szerződés az Autó Bid Kft. által üzemeltett online értékesítési portál használatának általános szerződési feltételeiről, valamint a vásárlás  feltételeiről szóló tájékoztatás, mely megteremti azon jogi feltételeket, melyek alapján a Felhasználó jogosulttá válik az Autó Bid Kft. értékesítési rendszerében kódszámmal megjelölt gépjárművek/eszközök megvásárlása tárgyában kiírt meghívásos elektronikus liciten történő részvételére.

Az Autó Bid Kft. által üzemeltetett online értékesítési rendszert kizárólag az ingyenes regisztrációt követően a regisztrált felhasználók (továbbiakban: Felhasználó) használhatják. Regisztrációt követően felhasználóként a gazdasági társaság elismeri és kifejezetten elfogadja az Autó Bid Kft. értékesítési portáljának jelen általános szerződési feltételeit és szolgáltatási szerződését. Amennyiben a gazdasági társaság ezen feltételeket nem fogadja el, nem jogosult a weboldal használatára.

Az Autó Bid Kft. által üzemeltetett licitrendszer használata díjtalan, Felhasználó szolgáltatási díjat kizárólag vásárlás esetén köteles fizetni.

Az Autó Bid Kft. jogosult előzetes értesítés nélkül módosítani szabályzatát és szolgáltatási szerződését, melyről értesíti a Felhasználót. A módosítások elfogadására a Felhasználó részéről külön értesítésre nincs szükség, Felhasználó a rendszer további használatával elfogadja azokat.

Az internetes árverésen részt venni szándékozó, dokumentáltan gépjármű kereskedelemmel foglalkozó felhasználók a jelen jogi nyilatkozat és szolgáltatási szerződés alapján, a regisztrációt követően jogosultak az Autó Bid Kft. által árverésre bocsátott gépjárművekre vételi ajánlatot tenni, a regisztráció során megadott felhasználónév és jelszó birtokában. Az Autó Bid Kft. jogosult a regisztrációs folyamat során megadott adatok valódiságát ellenőrizni, és fenntartja magának a jogot, hogy regisztrációt indok nélkül elutasítson.

Az Autó Bid Kft. által üzemeltett online felületen az üzemeltető több féle értékesítési formát is biztosít (minimál áras licit, kikiáltási áras licit, dolgozói licit), melynek formájáról minden esetben a gépjármű tulajdonosa (továbbiakban: Megbízó) dönt.

Az Autó Bid Kft. által aukcióra bocsátott eszköz megvásárlására a legmagasabb érvényes vételi ajánlatot adó licitáló kap lehetőséget azzal a kikötéssel, hogy a Megbízó az ajánlatát elfogadja.

Az aukció zárásának időpontjáról a rendszer automatikus értesítést küld minden  regisztrált felhasználónak. Az aukció a terméklapon feltüntetett napon, és időpontban automatikusan zárul.

A nyertes Felhasználó az Autó Bid Kft. által megküldött értesítéstől számított 5 munkanapon belül köteles a vételárat hiánytalanul megfizetni az értesítésben szereplő bankszámlaszámra. A határidő elmulasztása esetén a Felhasználó elesik a gépjármű/eszköz megvásárlásának lehetőségétől, valamint az Autó Bid Kft. jogosult új árverést kiírni, vagy értékesíteni azt harmadik fél részére.

A Felhasználó a regisztrációjával egyidejűleg tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertes (eredményes) ajánlatot tesz, de ennek ellenére a meghatározott határidőn belül fizetési kötelezettségét nem teljesíti, úgy az Autó Bid Kft. részére 250.000 Ft+ÁFA/gépjármű vagy eszköz mértékű átalány-kártérítést köteles fizetni az Autó Bid Kft. erre irányuló külön felhívására.

Az Autó Bid Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a visszalépett Felhasználót végleges tiltás alá helyezze és kizárja a rendszerből.

A licitálásra megadott határidő letelte után vételi ajánlat nem adható az adott gépjárműre/eszközre.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az elektronikus liciten on-line formában adott árajánlata adásvételre vonatkozó szerződéskötési ajánlatnak bizonyul, amelyhez a Felhasználó az árajánlat megtételétől számított 30 (harminc) naptári napig kötve van. Az ajánlati kötöttség időtartamán belül (30 nap) létrejön a szerződés a felek között, amennyiben a gépjármű tulajdonosa elfogadja a Vevőnek a gépjárműre tett árajánlatát (eredményes licit).

 

Eredményes liciten történő licitnyertesség esetén az Autó Bid Kft. on-line úton értesíti a nyertes Felhasználót arról, hogy az elektronikus liciten tett árajánlata a gépjármű tulajdonosa (Eladó) által elfogadásra került, ennek megfelelően az adott licit nyertesévé vált.

 

Az értesítéssel egyidejűleg az Autó Bid Kft. e-mail útján eljuttatja a gépjármű Eladójának nevében kiállított proforma vételárszámlát a nyertes Felhasználó/Vevő részére, amelyek számla alapján a Nyertes Felhasználó/Vevő a liciten tett legmagasabb árajánlatának megfelelő összegű vételárat a proforma vételár számla kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül elutalni köteles az Eladó proforma vételárszámlán megadott bankszámlaszámára.

 

Nevezett értesítéssel egyidejűleg az Autó Bid Kft. e-mail útján eljuttatja a Szolgáltatási díj proforma számláját a nyertes Felhasználó/Vevő részére, amely alapján a nyertes Felhasználó/Vevő a Szolgáltatási díjat a proforma számla kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül elutalni köteles a Szolgáltató bankszámlaszámára.

 

Az árverésre bocsátott gépjármű/eszköz a teljes vételár kiegyenlítését és az adminisztrációs munkálatok elvégzését, valamint az adásvételi szerződés aláírását követően vehető át. Az adásvételi szerződés aláírását követően a Felhasználó köteles a gépjárművet/eszközt 2 munkanapon belül elszállítani, ezt követően tárolási díj kerül kiszámlázásra, melynek mértéke minden megkezdett naptári nap után 1000 Ft+ÁFA.

A gépjármű/eszköz tulajdonjoga és a kárveszély a vételár megfizetését követően, az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg száll át a nyertes felhasználóra.

A megvásárolt gépjármű/eszköz birtokbaadásának feltétele a gépjármű vételárának és a gépjárműre vonatkozó Szolgáltatási díjnak történő maradéktalan megfizetése.

 

A Szolgáltatási díj mértéke az értékesített gépjármű/eszköz bruttó vételárának 2,4%-a+ÁFA azzal a korlátozással, hogy annak minimum értéke 15.000 Ft+ÁFA, maximum értéke 100.000 Ft+ÁFA.

Az Autó Bid Kft. fenntartja magának a jogot, hogy eldönthesse, az árverés eredményét megsemmisíti és új árverést ír ki, ha

1./ az adott gépjárműre beérkezett vételi árajánlatok nem érik el a gépjármű Autó Bid Kft. ügyfele által meghatározott minimál árát , illetve kikiáltási árát, vagy az egyébként nyertes vevő jogfenntartással adta meg ajánlatát,

2./ annak gyanúja merült fel, hogy a licitálók ajánlataik úgy tették meg, hogy egymás ajánlatairól tudtak, vagy tudhattak,

3./ annak gyanúja merül fel, hogy egyes árverési vevők ún. árkartellt alakítottak.

Az eladásra kínált gépjármű(vek)/eszközök minden esetben megtekinthetőek a terméklapon feltüntetett helyen és időpontban, tehát a felhasználó saját maga is meggyőződhet a gépjármű(vek) állapotáról, illetve, hogy a terméklapon közzétett információk mennyire fedik a valóságot. Az Autó Bid Kft. a gépjárművel kapcsolatos nyílt és rejtett hibákért, az ezekből eredő esetleges károkért semmiféle felelősséget nem vállal, ugyanakkor ezen felelősség-kizárás a gépjármű vételáránál csökkentő tételként figyelembe vételre került. Az Autó Bid Kft. vásárlás után utólagos reklamációt elfogadni nem tud. A felhasználó köteles ellenőrizni, hogy a gépjármű terméklapon megadott adatai megegyeznek-e a gépjármű forgalmi engedélyéről a weboldalon közzétett fotóban szereplő adatokkal. A felhasználó elfogadja, hogy eltérés esetén a gépjármű forgalmi engedélyéről közzétett fotóban szereplő adat a mérvadó.

 

Az Autó Bid Kft. által licitre bocsátott gépjárművek/eszközök – licitre bocsátásukat megelőzően – állapotfelmérésen esnek át. A vizsgálat eredményeképpen kerül kiállításra a gépjármű állapotlapja, amelyet az Autó Bid Kft. a licit megkezdését megelőzően on-line formában hozzáférhetővé tesz a Felhasználó részére.

 

Az Autó Bid Kft. a Megbízóval egyeztetett módon lehetőséget biztosít a Felhasználó részére, hogy a licit megkezdését megelőzően, illetve annak teljes időtartama alatt személyesen vagy szakértője által megtekintse a gépjárművet/eszközt, annak utasterébe, motorházába, csomagtartójába betekintést nyerjen, a telephelyen őrzésbe vett gépjármű motorját beindítathassa.

 

Felhasználó az állapotlap részére történő hozzáférhetőségére tekintettel a gépjárművet/eszközt megtekintetten, műszaki állapotának ismeretében vásárolja meg.

 

Jelen pontban foglaltakra tekintettel Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Eladó, illetve az Autó Bid Kft. a gépjárműnek a telephelyről történő elszállítását követően keletkező hibáiért szavatosságot nem vállal, amelyre tekintettel a Vevő a nevezettekkel szemben fennálló szavatossági jogáról kifejezetten lemond.  

 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Autó Bid Kft. által alkalmazott elektronikus licitprogramot kizárólag saját célra, a Licitszabályzatban foglaltak maradéktalan betartásával és az abban foglaltak üzleti titokként történő kezelésével használhatja.

 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az elektronikus licit használata során a tudomására jutott tények, információk és ismeretek titokban maradásához az Autó Bid Kft-nek különös méltánylást érdemlő üzleti érdeke fűződik, ezért a Felhasználót a tudomására jutott információkkal kapcsolatosan titoktartási kötelezettség terheli.

 

Az elektronikus licit tisztasága érdekében Felhasználó tudomásul veszi, hogy a licittel kapcsolatosan sem az Eladóval, sem az állapotlapot készítővel nem jogosult a kapcsolatot felvenni.  Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy az Autó Bid Kft. üzleti partnereit közvetlen módon nem keresi meg, tiszteletben tartja az Autó Bid Kft. üzleti érdekeit. Jelen üzleti érdek megsértése esetén felhasználó kártérítést köteles fizetni, melynek mértéke megegyezik az Auto-Bid Kft. által megállapított Szolgáltatási díj kétszeresével.

 

Jelen Licitszabályzat és Szolgáltatási szerződés az Autó Bid Kft. által üzemeltetett honlapon történő elfogadása az Autó Bid Kft. és a Felhasználó közötti, írásba foglalt szerződésnek minősül.

A Felhasználó általi szerződés elfogadás időpontját, valamint a Licitszabályzat és Szolgáltatási szerződést az Autó Bid Kft. archiválja, kérésre a Felhasználó részére elektronikus úton megküldi.

A Licitszabályzat és Szolgáltatási szerződés elfogadásáról a rendszer az Autó Bid Kft. a Felhasználó részére visszaigazolást küld, mely a Felhasználó és az Autó Bid Kft. közötti Licitszabályzat és Szolgáltatási szerződés elfogadását és megkötését jelenti.

A Felhasználó által a regisztráció során hibásan megadott adat (esetlegesen cégmódosítást követő változások) módosítására az Autó Bid Kft. lehetőséget biztosít oly módon, hogy a Felhasználó a módosítás pontos leírását megküldi az office@auto-bid.hu email címre, majd az igényelt módosításokat az Autó Bid Kft. 3 munkanapon belül elvégezi. Az Autó Bid Kft. az adatok megváltoztatásáról visszaigazolást küld.

Az Autó Bid Kft. honlapjának nyelve, valamint a Licitszabályzat és Szolgáltatási szerződés nyelve a magyar nyelv.

Bármely fél jogosult a jelen szerződés rendkívüli felmondással történő azonnali hatályú megszüntetésére, amennyiben a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi. Ilyen kötelezettségszegésnek számít a Vevő részéről különösen, a vételár vagy a Szolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó kötelezettség megszegése, az adásvételi szerződés aláírásának jogosulatlan megtagadása, a gépjármű elszállításában történő indokolatlan késedelmeskedés, valamint a titoktartási kötelezettség megszegése és a jogosulatlan információszerzésre irányuló törekvés. Súlyos kötelezettségszegésnek számít a Szolgáltató részéről különösen a szakértői vizsgálat elmulasztása, valamint a jogosulatlan és indokolatlan késedelmeskedés a gépjármű, illetve a vonatkozó számlák kiadása tárgyában.

 

A felmondást írásba foglalva, a másik félhez elektronikus úton vagy tértivevényes levélben eljuttatva kell közölni.

Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatosan felmerülő esetleges vitás kérdéseket tárgyalásos úton rendezik egymással, ennek sikertelensége esetére a pertárgy értékétől függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződéssel összefüggő, de jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit tekintik irányadónak.

 

Felhasználó név:

Jelszó:

Emailben elküldve.

Cég neve:

Kapcsolattartó neve:

Cégjegyzék száma:

Telefon:

Email:

Székhely címe,város:

Utca, ház szám

Irányító szám:

Ország:

Kérem javítsa ki ha valamelyik adata téves, az IGEN gomb megnyomásával rögzítésre kerül a módosítás.

Az adataim a valóságnak megfelelnek, a fentieket elolvastam, az abban foglaltakat megértettem és elfogadom.

Az ÁSZF és Szolgáltatási Szerződés szerződékötési ajánlatnak minősül, ami az Autó Bid Kft. elektronikus visszaigazolásával minősül érvényesen megkötött szerződésnek.